Pojištění pohledávek

Mezi povinnosti finančního ředitele nebo kreditního manažera patří zachování hodnoty aktiv/majetku firmy. Z pohledu účetní rozvahy firmy se stalo již samozřejmostí pojištění dlouhodobého hmotného majetku, tedy hlavně nemovitostí. Jak je to ale s dalšími druhy aktiv?

proč pojišťovat pohledávky?

vyšší podíl na majetku

Největší podíl v účetní rozvaze firmy obvykle představují oběžná aktiva, zejména pak krátkodobé pohledávky. Velmi často jde o čtvrtinu až polovinu celkových aktiv firmy.

vyšší riziko ztrát z pohledávek

V průběhu obratového cyklu pracovního kapitálu „mizí“ nejvíce aktiv ve fázi pohledávek. Nedobytné pohledávky jsou hrozbou jak pro obchodní a výrobní firmy, tak i pro ty působící ve službách. Riziko „poškození aktiv“, resp. ztrát z pohledávek je v porovnání s dlouhodobým majetkem ale několikanásobně vyšší. Jinými slovy, požár, povodeň či jiný živel nezpůsobí tolik škod jako nezaplacené faktury.

spolehlivost ochrany pojištěním

Pojištění pohledávek je jedním z nejspolehlivějších způsobů ochrany před jejich nedobytností. Bonita pojišťoven je garantována jejich ratingem potvrzeným renomovanými agenturami (Standard&Poor´s, Moodys, Fitch). Pojištění pohledávek stabilizuje firemní Cash-flow a snižuje potřebu dokumentárních akreditivů nebo podobných jistících instrumentů.

kvalitnější správa pohledávek (Credit Management)

Pojištění pohledávek přispívá ke zkvalitnění práce s pohledávkami. Největší přínos je patrný u menších a středních společností, které si většinou nemohou dovolit zaměstnat vlastního odborníka na pohledávky. Pojištění přináší zkvalitnění vnitřního systému a kázně. Nejen u velkých společností získává firma odborníka s nezávislým pohledem na bonitu odběratelů.

prověřování obchodních partnerů

Vedle samotného pojištění získáváte prověření bonity vašich odběratelů. Pojišťovny disponují velkým množstvím informací o odběratelích a současně mají přístup k rozsáhlým databázím tuzemských i zahraničních subjektů. Výhodu přináší tzv. „pohled zvenku“, nijak neovlivněný osobními vztahy nebo jinými tržními vazbami na konkrétní firmu.

Po jednorázovém prověření odběratele přichází na řadu průběžný monitoring.

inkaso pohledávek

Pojištění pohledávek je komplexní službou sestávající z prověření a monitoringu odběratelů, inkasa (vymáhání) pohledávek a samozřejmě ze zajištění výplaty pojistného plnění. U některých pojišťoven je vymáhání pojištěných pohledávek zahrnuto již v ceně pojištění.

možnost agresivnějšího obchodování

Jištění pohledávek, prostřednictvím pojištění, vám může umožnit obchodování s rizikovějšími partnery. Stejně tak můžete prodloužit splatnost vystavovaných faktur a získat tak výhodu oproti vaší konkurenci. Souhrnně se jedná o podporu růstu obratu a expanze na nové trhy.

zvýšení kredibility vaší společnosti

Ve vztahu k vašim obchodním partnerům, bankám, faktoringovým společnostem, zaměstnancům, případně dalším zájmovým skupinám (stakeholder) získáte prostřednictvím pojištění pohledávek vyšší bonitu. Vůči konkrétnímu partnerovi lze výplatu pojistného plnění vinkulovat a tím zvýšit jeho jistotu. V praxi vám tak přinese snazší a levnější úvěrové či faktoringové financování a obecně vyšší důvěryhodnost.

co je a jak funguje

Pojištění pohledávek patří dle zák. o pojišťovnictví mezi velká pojišťovací rizika. Jde o pojištění rizika nezaplacení odběratelem

co se pojišťuje

vyfakturované pohledávky za odběrateli

jaká rizika

  • komerční rizika:

platební neschopnost (skončené insolvenční řízení),

platební nevůle (uplynutí „čekací“ doby po splatnosti či po oznámení pojišťovně)

  • politická rizika: negativní politické události nebo ekonomické potíže země

odběratelé dle zemí

tuzemští, z vyspělých, z rozvojových zemí

vyloučení odběratelé

ve skupině, veřejnoprávní subjekty (závisí na pojišťovně), fyzické osoby nepodnikatelé

dodávky v měně

CZK, EUR, jiná měna

rozsah odběratelů

všech odběratelů, část odběratelů, několik vybraných odběratelů či jen jeden (vždy kromě vyloučených)

způsoby výpočtu pojistného

pojistná sazba násobená obratem s konkrétním odběratelem za dané období (nejčastěji),

nebo saldem pohledávek, či pojistným limitem

obvyklé ceny

pojistná sazba

cca 0,4 - 0,9 % u pojistného obratu <  50mil. Kč

cca 0,2 - 0,5 %  - pojistný obrat > 100mil. Kč

zpravidla vždy s podmínkou úhrady minimálního ročního pojistného cca od 150 tis. Kč ročně

ostatní náklady

poplatky za prověření odběratelů a jejich monitoring, za přístup do on-line systému

důležité společně s cenou

zájem pojišťovny, flexibilita a ochota upravit podmínky smlouvy na míru, schopnost potvrzovat pojistné limity v adekvátní výši, tolerance agresivnějšího způsobu Credit Managementu (delší doby po splatnosti), délka karenční lhůty, možnost a cena za vymáhání pohledávek, úroveň administrativy a komunikace s pojišťovnou, rychlost odškodnění

vliv na cenu pojištění

rozsah pojištěného obratu ve vztahu k celkovému obratu vaší firmy, množství a struktura odběratelů do pojištění, odvětví podnikání odběratelů, země odběratelů, nestandardní parametry pojištění, historické ztráty z pohledávek, kvalita správy pohledávek, značka vaší firmy, kvalita makléře, …

forma komunikace s pojišťovnou

podpis papírové pojistné smlouvy, zbylá administrativa elektronicky (on-line přístup, e-mail, telefon)

pojistný limit

kromě smlouvy je nezbytné mít „pojistku“ na každého odběratele, tedy Pojistný limit

  • Jmenovitý limit

max. částka plnění pojišťovny (otevřené saldo pohledávek), potvrzená pojišťovnou na vaši žádost

  • Nejmenovitý (paušální, diskreční) limit

max. částka plnění pojišťovny určená v pojistné smlouvě, získaná vlastním přičiněním (splněním podmínek ve smlouvě)

hlavní úkony během pojištění

žádosti o limity, hlášení obratu do pojištění, hlášení hrozby pojistné události (event. + předání pohledávek k vymáhání), placení pojistného

čekací (karenční) lhůta

lhůta, po jejímž marném proběhnutí vzniká pojistná událost. V závislosti na pojišťovně se počítá od:

  • nahlášení hrozby pojistné události pojišťovně
  • splatnosti nejstarší neuhrazené pohledávky

forma a výše spoluúčasti

procentní spoluúčast (10 - 30%), franšíza

maximální náhrada škody

součet maximálního pojistného plnění ze smlouvy v absolutní částce či vyjádřená násobkem pojistného

škodní průběh

retroaktivní bonus, malus, podíl na zisku

další…

pohledávky připojištěných společností

nestandardní smluvní ustanovení

Running sport media | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men