Jak pojištění pohledávek funguje?

pojištění pohledávek

patří dle zák. o pojišťovnictví (č. 277/1999 Sb.) mezi velká pojišťovací rizika. Jde o pojištění rizika nezaplacení odběratelem

co se pojišťuje

vyfakturované pohledávky za odběrateli

jaká rizika

  • komerční rizika:

platební neschopnost (skončené insolvenční řízení),
platební nevůle (uplynutí „čekací“ doby po splatnosti či po oznámení pojišťovně)

  • politická rizika

negativní politické události nebo ekonomické potíže země

odběratelé dle zemí

tuzemští, z vyspělých, z rozvojových zemí

vyloučení odběratelé

ve skupině, veřejnoprávní subjekty (závisí na pojišťovně), fyzické osoby nepodnikatelé

dodávky v měně

CZK, EUR, jiná měna

rozsah odběratelů

všichni odběratelé, část odběratelů, několik vybraných odběratelů či jen jeden (vždy kromě vyloučených)

způsoby výpočtu pojistného

pojistná sazba násobená: obratem s konkrétním odběratelem za dané období  (platíte pouze jednou), nebo saldem pohledávek (nižší sazba, ale pokud není pohledávka ke konci měsíce uhrazena, platíte za ní opakovaně), či pojistným limitem (platíte z výše upsaného limitu)

obvyklé ceny

pojistná sazba

  • cca 0,2 - 0,5 %  - pojistný obrat > 100mil. Kč
  • cca 0,4 - 0,9 % u pojistného obratu <  50mil. Kč

zpravidla s podmínkou úhrady minimálního ročního pojistného cca od 150 tis. Kč ročně

ostatní náklady

poplatky za prověření odběratelů a jejich monitoring, za přístup do on-line systému

důležité společně s cenou

zájem pojišťovny, flexibilita a ochota upravit podmínky smlouvy na míru, schopnost potvrzovat pojistné limity v adekvátní výši, tolerance agresivnějšího způsobu Credit Managementu (delší doby po splatnosti), délka karenční lhůty, možnost a cena za vymáhání pohledávek, úroveň administrativy a komunikace s pojišťovnou, rychlost odškodnění, ...

vliv na cenu pojištění

rozsah pojištěného obratu ve vztahu k celkovému obratu vaší firmy, množství a struktura odběratelů do pojištění, odvětví podnikání odběratelů, země odběratelů, nestandardní parametry pojištění, historické ztráty z pohledávek, kvalita správy pohledávek, značka vaší firmy, kvalita makléře, …

forma komunikace s pojišťovnou

podpis papírové pojistné smlouvy, zbylá administrativa elektronicky (on-line přístup, e-mail, telefon)

pojistný limit

kromě smlouvy je nezbytné mít „pojistku“ na každého odběratele, tedy Pojistný limit (ideálně by měl pokrývat otevřené saldo pohledávek)

  • Jmenovitý limit

max. částka plnění pojišťovny, potvrzená pojišťovnou na vaši žádost

  • Nejmenovitý (paušální, diskreční) limit

max. částka plnění pojišťovny určená v pojistné smlouvě, získaná vlastním přičiněním (splněním podmínek ve smlouvě)

hlavní úkony během pojištění

žádosti o limity, hlášení obratu do pojištění, hlášení hrozeb pojistných událostí předání pohledávek k vymáhání, péče o pohledávku, placení pojistného

čekací (karenční) lhůta

lhůta, po jejímž marném proběhnutí (odběratel nezaplatí) vzniká pojistná událost. V závislosti na konkrétní pojišťovně se počítá od:

  • nahlášení hrozby pojistné události pojišťovně
  • splatnosti nejstarší neuhrazené pohledávky

forma a výše spoluúčasti

  • procentní spoluúčast (10 - 30%),
  • franšíza (20 - 75 tis. Kč), neodečítá se od plnění, do její výše se plnění však neposkytuje

maximální náhrada škody

součet maximálního pojistného plnění ze smlouvy vyjádřený absolutní částkou nebo násobkem pojistného (zaplaceného nebo minimálního)

škodní průběh

bonus, malus, podíl na zisku

další…

pohledávky připojištěných společností,
nestandardní smluvní ustanovení

Podpis a razítko pojišťovny Podpis a razítko firmy

........................................................................

........................................................................

latest Running Sneakers | Nike