Kreditní management, PP - X.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - X.

V minulém díle jsme začali probírat základní Trojici povinností plynoucích z pojistky, tedy: mít Limity na odběratele, dodržovat Lhůty a hlásit Obrat s pojištěnými odběrateli. Podrobný popis druhů Limitů a jakým způsobem je získat máme již za sebou, stejně tak hlavní vyjednání a nastavení Lhůt. Dnes budeme pokračovat Hlášením Obratu.

Pojištění pohledávek je flexibilním produktem, tzn., že odběratele můžeme do pojištění zahrnovat, nebo je naopak v průběhu pojištění vyjímat. To rovněž znamená, že pojišťovna nevyžaduje, abychom pojišťovali celkový obrat naší firmy. Obrat hlásíme na odběratele, na které máme Limit. Hlášení Obratu slouží k potvrzení obchodování s danou firmou a zejména k tomu, aby nám pojišťovna vyfakturovala odpovídající pojistné.

Hlášení Pojistného Obratu může mít různou strukturu, formu, frekvenci a lhůtu.

Struktura Hlášení Obratu je zřejmě nejpestřejší. Jedna pojišťovna vyžaduje rozdělit Hlášení souhrnně podle zemí, druhá souhrnně podle toho, jaký máte na odběratele limit (Jmenovitý, Nejmenovitý; tedy dvěma částkami), třetí jednotlivě po Jmenovitých odběratelích a souhrnně jednou částkou ty Nejmenovité /podle měn fakturace/, další pojišťovna ještě kombinuje výše uvedené.

Již jen jedna pojišťovna vyžaduje Hlášení Obratu formou zasílání e-mailem, zbylé pojišťovny již přešly na automatizované zadávání do on-line systému.

Nejčastější frekvencí je měsíční, dále čtvrtletní nebo roční Hlášení Obratu, tzn., že hlásíte za skončené předchozí období.

Lhůta, do které je nutné Obrat nahlásit činí zpravidla 15-30 dnů po konci období, tedy po skončení měsíce, čtvrtletí nebo roku (pojistného, nikoliv kalendářního).

Příklad měsíčního Hlášení Obratu může v praxi vypadat třeba takto:

a) dnes je červen a potřebujete nahlásit Pojistný Obrat za květen,

b) vezmete květnovou fakturaci se všemi odběrateli, na které máte Limit (vč. DPH, aby i případné pojistné plnění bylo včetně daně),

d) nahlásíte obrat s pojištěnými odběrateli jednou částkou ve výši např. 25 254 879,- Kč v České republice, 18 245 384,- Kč v Německu, 68 547 549,- Kč v Rakousku, … . U zahraniční fakturace přepočtete dle vlastního interního kurzu na koruny,

e) hodnotu Hlášení Obratu zadáte do on-line pojišťovny do konce června,

f) výsledkem nahlášení pojistného Obratu je, že pojišťovna vynásobí obrat Pojistnou sazbou a vystaví a zašle vám fakturu za pojistné.

Na závěr je třeba upozornit, že pojišťovna má právo vyžádat si podklady ke kontrole výše vaší fakturace odběratelům. Při tom vychází z historického přehledu platební morálky, kterou jí poskytnete, většinou za posledních 12 měsíců. Jedním z důvodů zamítnutí nebo krácení pojistného plnění by pak mohlo být nenahlášení pojistného obratu na odběratele, na kterého máte sice Limit, ale nenahlásili jste vůbec nebo nedostatečně Obrat.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

jordan release date | Nike Shoes