Kreditní management, PP - IX.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - IX.

Pojistka na pohledávky je, na rozdíl od jiných „klasických“ pojistek, živým produktem a jedním z nástrojů řízení kreditního managementu. Mít Limity na odběratele, dodržovat Lhůty a hlásit Obrat s pojištěnými odběrateli, to je základní Trojice povinností pojištěného. V předchozích dílech našeho seriálu jsme podrobně probrali všechny hlavní typy Limitů a způsoby jejich získání. Limity na odběratele jsou dynamickou veličinou, u které má velký význam průběžná práce makléře specializovaného na správu pohledávek.

Vyjednané a správně nastavené Lhůty získáte nejlépe prostřednictvím Výběrového řízení na pojišťovnu pohledávek. Pojistná smlouva stanovuje Maximální splatnost. Splatností je myšlena odložená úhrada za vaše zboží a služby, kterou poskytujete odběratelům. Je počítána ve dnech a objevuje se na vámi vystavovaných fakturách. Maximální splatnost se obvykle pohybuje mezi 90 a 120 dny, schopný poradce / makléř dokáže vyjednat splatnost 270 dnů i více.

Druhou lhůtou je ta, kterou můžeme souhrnně nazvat Maximálně po lhůtě a pojištěno. Pojišťovny používají odlišnou terminologii, ale i počátek, od kterého se lhůta počítá. Většina pojišťoven stanovuje lhůtu od data splatnosti, další možností je počátek od data vystavení faktury. Vedle odlišného počátku lhůty je možné se setkat i se stanovením lhůty ve dnech i měsících. Je důležité si to uvědomit při srovnávání podmínek pojišťoven, ale zejména při samotné práci s pojistkou. Například 90 denní splatnost není přesně to samé jako 3 měsíční… . V ideální situaci by měl dlužník platit do lhůty splatnosti, v praxi tomu tak ve většině případů není. Pojišťovny proto tolerují úhrady po splatnosti většinou od 30 do 90 dnů, ve výjimečných případech i 120 dnů. Jinými slovy, stanovují lhůtu Maximálně po lhůtě a pojištěno na 30 – 90 dnů. Opět záleží na tom, jak jsou parametry vaší pojistky nastaveny a kterým z nich dáváte při sjednávání nejvyšší význam.

Třetí lhůtou je Hlášení Hrozby škodní události. Hlášení Hrozby se dělá buď v on-line systému nebo zasláním e-mailu. V „on-line systému“ znamená vybrat odběratele (musí souhlasit Identifikační Číslo) a potvrdit skutečnost, že vůči němu se nejstarší neuhrazená faktura přiblížila maximální době (po splatnosti)/po vystavení faktury), do které je nutno hrozbu nahlásit. Systém vás může vyzvat k přiložení podkladů, např. objemu neuhrazené fakturace, její splatnosti, atd. Další možností je zaslat elektronickou zprávu na vybraný e-mail pojišťovny, že hlásíte Hrozbu na konkrétního odběratele. Pojišťovna Vám následně potvrdí přijetí Hlášení a vyžádá si od vás další podrobnosti.

Pokud jsou splněny hlavní povinnosti pojištěného plynoucí z pojistky, pojišťovny bez problémů plní. Nedodržení této lhůty patří ale k nejčastějším důvodům zamítnutí pojistného plnění a je tedy důležité jí věnovat pozornost. Počátek, stejně jako u Maximálně po lhůtě a pojištěno, je stanoven většinou na datum splatnosti, případně na datum vystavení faktury. Buď je čas na Hlášení Hrozby shodný s předchozí lhůtou Maximálně po lhůtě a pojištěno, nebo máte k dispozici ještě další čas navíc (obvykle 15-30 dnů).

Na první pohled se může zdát, že jsou podmínky pojištění příliš složité. Opak je pravdou a zdánlivá složitost je způsobena odlišnostmi v nabídkách jednotlivých pojišťoven a snahou o jejich komplexní textové porovnání.  Na případě jedné z pojišťoven půjde jen o: 1) nejdelší možnou splatnost, s kterou můžete vystavovat faktury, 2) maximum jak dlouho může být nejstarší faktura po splatnosti a 3) lhůta od splatnosti do které nahlásíte pojišťovně, že faktura není stále zaplacena.

Příště budeme pokračovat Obratem, resp. jeho hlášením.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

jordan release date | Nike Air Max 270